Dječiji vrtić ”Larisa Šugić” raspisao je konkurs za prijem sekretara te ustanove

Autor: Slaven Šubara / Datum: 23.09.2016. 09:14

Dječiji vrtić ”Larisa Šugić” raspisao je konkurs za prijem sekretara te ustanove:

Sekretar

II – OPŠTI USLOVI
1. da je državljanin RS odnosno BiH
2. da je stariji od 18 godina
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična
djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog
vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom

III – POSEBNI USLOVI
- visoka stručna sprema VII stepen, Pravni fakultet
- jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja

IV – POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze (originale ili ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
- uvjerenje o državljanstvu
- izvod iz matične knjige rođenih
- kopija diplome
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
- uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje
poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom
- uvjerenje o radnom iskustvu sa visokom stručnom spremom, izdato od strane
poslodavca ili ovjerena fotokopija radne knjižice kandidata
- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu
provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne
spreme, ukoliko su upisana na evidenciji Zavoda
- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili
uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja
- ljekarsko uvjerenje ( dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije
zasnivanja radnog odnosa)

V – Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić “Larisa Šugić” Kotor Varoš, ul. Cara Dušana br: 10, 78220 Kotor Varoš.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs.”

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.
Kadidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…