Šiprage: Konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole ”Petar Kočić”

Autor: Slaven Šubara / Datum: 04.08.2017. 16:09

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovoran je za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom i Statutom škole.

III-Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Petar Kočić ‘’ Šiprage se bira na period od 4 (četiri) godine. Mandat se računa od dana stupanja na dužnost.

IV-Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola „Petar Kočić ‘’ Šiprage može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole, i to:
Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad- da je stariji od 18 godina.
- da je državljanin BiH- RS.

Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ili da ispunjava uslov iz člana 177.stav 1.Zakona o osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’’ br.44/17),
- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome,
- da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora ,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta , polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i
- da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili organizaciji vaspitno- obrazovnog procesa u školi.
V-Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
-Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatim u radu,
-Izvod iz matične knjige rođenih,
-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci ),
-Preporuka ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
-Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ( ne starije od šest mjeseci ),
-Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-Potvrda kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome,
-Uvjerenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem ( ne starije od tri mjeseca ),
-Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.
Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu neće biti vraćena kandidatima.

VI- Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole : Javna ustanova Osnovna škola „Petar Kočić“ Šiprage, Šiprage bb, 78 224 Šiprage, sa naznakom ‘’ ŠKOLSKOM ODBORU- PRIJAVA NA KONKURS-ne otvarati ‘’.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII-Napomene
Školski odbor će u roku od osam dana nakon zatvaranja konkursa razmotriti prijave kandidata koji ispunjavaju uslove.
Školski odbor će u roku od osam dana od dana razmatranja prijava dostaviti ministru svu dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o razmotrenim prijavama na konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’ Petar Kočić ‘’ Šiprage u roku od 8 (osam) dana od dana razmatranja prijava.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…