Javni poziv u Projektu podrške sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u opštini Kotor Varoš za 2017. godinu

Autor: Slaven Šubara / Datum: 28.03.2017. 14:15

Pravo učešća imaju javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Opština Kotor Varoš, odnosno u kome Opština posjeduje više od 50% akcija.

Na osnovu člana 59. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 46. Statuta Opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“, broj:3/14, 4/16 i 7/16),tačke 10. Odluke o realizaciji projekta podrške sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika koje finansira Opština Kotor Varoš za 2017.godinu („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“, broj:5/17) Načelnik opštine raspisuje

JAVNI POZIV
U PROJEKTU PODRŠKE STICANjU RADNOG ISKUSTVA MLADIH U STATUSU PRIPRAVNIKA U OPŠTINI KOTOR VAROŠ ZA 2017.GODINU

1.PREDMET POZIVA

Raspisuje se Javni poziv u Projektu podrške sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u opštini Kotor Varoš za 2017. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv).
Projekat ima za cilj osposobljavanje mladih lica visoke stručne spreme za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci.
Subvencije su namijenjene poslodavcima za zapošljavanje pripravnika koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Kotor Varoš. Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.
Ukupna vrijednost sredstava za zapošljavanje pripravnika koja će se raspodijeliti putem Javnog poziva iznose 85.074,58 KM.

Projektom je obuhvaćeno sufinansiranje za rad 12 mladih visoko obrazovanih kadrova.
Pripravnički staž za lica sa VSS je 12 mjeseci.
Opština Kotor Varoš ovim projektom finansira neto platu pripravnika sa VSS u iznosu od 500 KM i pripadajuće poreze i doprinose iz ličnih primanja, tako da je bruto iznos po pripravniku 829,19 KM.
Poslodavac u skladu sa svojim mogućnostima i internim aktima može pripravniku isplatiti veća sredstva od predviđenih.

2.PRAVO UČEŠĆA I USLOVI

Pravo učešća imaju javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Opština Kotor Varoš, odnosno u kome Opština posjeduje više od 50% akcija.

Poslodavac može konkurisati za odobravanje sredstava pod sljedećim uslovima:
1) Da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;
2) Da je osnivač ili suosnivač korisnika subvencije Opština Kotor Varoš, odnosno u kome Opština posjeduje više od 50% akcija;
3) Da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;
4) Da prema korisniku nije pokrenut postupak prestanka rada u skladu sa zakonom;

3.NAČIN PODNOŠENjA ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može preuzeti na internet stranici u rubrici Javni pozivi i u šalter sali Opštine.

Uz zahtjev se dostavlja i sljedeća dokumentacija:
1.Rješenje o osnivanju pravnog lica;
2.Rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi Republike Srpske(JIB);
3.Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (iz Poreske uprave Republike Srpske) za prethodnu godinu.
4.Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti (obavještenje iz Republičkog Zavoda za statistiku).

4.OBAVEZE POSLODAVCA-KORISNIKA SUBVENCIJE

Obaveze poslodavaca – korisnika sredstava su:
-da u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o odobravanju sredstava primi pripravnike u radni odnos i sa istim zaključi ugovor o pripravničkom radu u skladu sa
zakonskim propisima i internim aktima poslodavca;
-da omogući Opštini da prati i kontroliše izvršenje ugovornih obaveza poslodavca;
-da o svakoj promjeni koja može uticati na odnose utvrđene ugovorom, u roku od 15 dana obavijesti Opštinu.

Korisnik subvencije, dužan je da dostavi dokaze o zasnivanju radnog odnosa za lica koja se zapošljavaju, najkasnije u roku 35 dana od dana potpisivanja ugovora za korištenje subvencije.
Ukoliko korisnik subvencije, u predviđenom roku, ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, smatraće se da je odustao od zahtjeva, a ugovor prestaje da važi.
U slučaju da neko od korisnika subvencije odustane od zahtjeva, pravo na subvenciju ostvariće podnosioci prijava – prema redoslijedu, na prethodno utvrđenoj rang listi.
Ukoliko poslodavac – korisnik subvencije, na zahtjev lica koje je zaposlio, raskine radni odnos sa istim, dužan je da zasnuje radni odnos sa drugim nezaposlenim licem za preostalo vrijeme, utvrđeno ugovorom.
Ako poslodavac – korisnik subvencije, otkaže ugovor o obavljanju pripravničkog staža bez krivice zaposlenog, ili prestane sa obavljanjem djelatnosti, prije isteka roka utvrđenog ugovorom, ili ne izmiruje obaveze prema Poreskoj upravi Republike Srpske, dužan je da vrati cjelokupan iznos subvencije, uz propisanu zakonsku kamatu.
Korisnik kod kojeg se utvrdi nenamjensko korišćenje odobrene subvencije, u narednih 5 godina neće moći ostvariti pravo na subvencije koje dodjeljuje Opština.
Korisnik subvencije dužan je da redovno uplaćuje doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje, te da kvartalno dostavlja dokaz o uplati navedenih doprinosa.
Subvencije poslodavcu za zapošljavanje pripravnika doznačavaju se po prijemu radnika, mjesečno, do 20.u mjesecu za prethodni mjesec.

5.ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA

Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanjana veb stranici Opštine.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Broj: 02-014- /17
Datum: 27.03.2017. godine NAČELNIK OPŠTINE
Zdenko Sakan

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…