Konkurs za članove Upravnog odbora Narodne biblioteke Kotor Varoš

Autor: Slaven Šubara / Datum: 30.09.2016. 15:25

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, na osnovu člana 35, stav 7. Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/16) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:41/03), a u vezi sa provođenjem Odluke, broj: 07.06/052-6770/16, o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove “Narodna biblioteka Kotor Varoš”, dana 21. septembra 2016. godine, raspisuje Javni konkurs.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

Trg Republike Srpske br.1, Banjaluka, telefon: 051/338-678, njnjnj.vladars.net, e-mail: mp@mp.vladars.net

Broj: 07.06/052-6770/16

Dana: 21. septembar 2016. godine

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, na osnovu člana 35, stav 7. Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/16) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:41/03), a u vezi sa provođenjem Odluke, broj: 07.06/052-6770/16, o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove “Narodna biblioteka Kotor Varoš”, dana 21. septembra 2016. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna biblioteka Kotor Varoš

I

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU “Narodna biblioteka Kotor Varoš”.

U Upravni odbor JU Narodna biblioteka Kotor Varoš Ministarstvo prosvjete i kulture imenovaće tri člana, na period od četiri godine.

II

Opšti uslovi:

da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
da su stariji od 18 godina,
da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti,
da nisu članovi nekog drugog upravnog odbora, nadzornog odbora ili odbora za reviziju.

III

Posebni uslovi:

završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine ili ekvivalent odgovarajućeg visokoškolskog obrazovanja društvenog smjera,
poznavanje problematike u djelatnosti kojom se Biblioteka bavi,
poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja.

Prilikom imenovanja Upravnog odbora vodiće se računa da najmanje jedan član ima pet godina radnog iskustva u oblasti bibliotečko-informacione djelatnosti.

IV

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 1. i 2. kao i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova. Dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 4, 5, 6. i 7. kandidati su dužni priložiti u formi ovjerene pisane izjave.

Izabrani kandidati će naknadno dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

V

Prijave se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, Banjaluka, sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Narodna biblioteka Kotor Varoš.

VI

Javni konkurs iz tačke I biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne novine”.

Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog konkursa u glasilima iz prethodnog stava.

VII

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti inervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R

dr Dane Malešević

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…