Konkurs za tri vaspitača predškolske djece

Autor: Slaven Šubara / Datum: 28.02.2018. 15:23

Odbornici opštine Kotor Varoš dali su na sjednici održanoj 8. februara saglasnost za raspisivanje konkursa za popunjavanje upraženjenih mjesta u vrtiću ´Larisa Šugić´ u Kotor Varošu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II - OPŠTI USLOVI
  1. da je državljanin RS odnosno BiH
  2. da je stariji od 18 godina
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost
  4. da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđivan za krivična  
      djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog 
      vaspitanja i obrazovanja u skladu sa Zakonom
  
III - POSEBNI USLOVI
    - visoka stručna sprema, diplomirani vaspitač, najmanje prvi ciklus studijskog  
      programa ili ekvivalent na studijskom programu predškolskog vaspitanja i 
      obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača
    - položen stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad
    - jedna godina radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu

IV - POTREBNA DOKUMENTA
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože dokaze (originale ili ovjerene fotokopije potrebnih dokumenata) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
    - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
    - izvod iz matične knjige rođenih
    - kopija diplome
    - uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca)
    - uvjerenje o neosuđivanosti (ne starije od tri mjeseca)
    - uvjerenje o položenom stručnom ispitu
    - uvjerenje o radnom iskustvu sa visokom stručnom spremom, izdato od strane 
    poslodavca ili ovjerena fotokopija radne knjižice kandidata
    - uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu 
    provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne
    spreme, ukoliko su upisana na evidenciji Zavoda
    - dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili
    uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja
    - ljekarsko uvjerenje ( dostavlja kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije
      zasnivanja radnog odnosa)

V - Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić “Larisa Šugić” Kotor Varoš, ul. Cara Dušana br: 10, 78220 Kotor Varoš.
Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs.”

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske.”
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Dokumentacija dostavljena uz prijavu na konkurs neće biti vraćena kandidatima.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa Komisija za izbor će obaviti intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.
Kadidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…