OŠ ”Sveti Sava”: Konkurs za prijem nastavnika tehničkog obrazovanja

Autor: Slaven Šubara / Datum: 27.04.2017. 15:26

Osnovna škola ”Sveti Sava” raspisuje konkurs za prijem nastavnika za predmet tehničko obrazovanje-1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme sa položenim stručnim ispitom

Ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom u radni odnos će se primiti lice bez radnog iskustva.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( ‘’Službeni glasnik RS’’ br. 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( ‘’Sl. glasnik RS’’ br. 77/09 , 86/10, 25/14).
Prijem će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 102/14, 18/16).

Kandidati su dužni, uz potpisani prijavu, priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova:
1.uvjerenje o državljanstvu, i
2.izvod iz matične knjige rođenih
3.ljekarsko uvjerenje (prilaže kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa)
4.uvjerenje o neosuđivanosti (prilaže kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa)

Kandidati su, uz gore navedenu dokumentaciju, dužni da dostave i dokumenta na osnovu kojih dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 102/14, 18/16) i to:
1.ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje,
2.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko se traži lice sa istim)
4.uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
5.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca u kojem se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža ostvarenog kod tog poslodavca,
6.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
7.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
8.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji i neće se vraćati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa ( koji su dostavili potpune i blagovremene prijave ) obaviće se dana 08.05.2017.godine u 11,00 časova u prostorijama Škole u Kotor Varošu.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju i ako se ne pojave smatra se da su odustali od konkursa.

Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na adresu: JU OŠ „Sveti Sava“ Kotor Varoš- Svetosavska 2, ili predati neposredno kod sekretara škole.
Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…