Osnovna škola ”Sveti Sava”: Konkurs za prijem nastavnika

Autor: Slaven Šubara / Datum: 16.02.2017. 11:17

Osnovna škola ”Sveti Sava” Kotor Varoš raspisuje konkurs za prijem nastavnika za predmet matematika- 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 30.06.2017.godine-položen stručni ispit

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ( ‘’Službeni glasnik RS’’ br. 74/08, 71/09 i 104/11) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ( ‘’Sl. glasnik RS’’ br. 77/09 , 86/10, 25/14, 76/15).

Prijem će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 102/14, 18/16).
Ukoliko se ne prijavi lice sa položenim stručnim ispitom u radni odnos će se primiti pripravnik.
Kandidati su dužni, uz potpisani prijavu, priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova:
uvjerenje o državljanstvu, i
izvod iz matične knjige rođenih
ljekarsko uvjerenje (prilaže kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa)
uvjerenje o neosuđivanosti (prilaže kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa)
Kandidati su, uz gore navedenu dokumentaciju, dužni da dostave i dokumenta na osnovu kojih dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 102/14, 18/16) i to:
ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje,
dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje ili potvrda izdata od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj kopiji i neće se vraćati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa ( koji su dostavili potpune i blagovremene prijave ) obaviće se dana 28.02.2017.godine u 12,00 časova u prostorijama škole u Kotor Varošu.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju i ako se ne pojave smatra se da su odustali od konkursa.

Prijave sa dokumentima dostaviti poštom na adresu: JU OŠ „Sveti Sava“ Kotor Varoš- Svetosavska 2, ili predati neposredno kod sekretara škole.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…