Raspisan konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole ”Sveti Sava”

Autor: Slaven Šubara / Datum: 16.02.2017. 11:18

JU OŠ “Sveti Sava” Kotor Varoš raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora škole

Mandat

Direktor Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kotor Varoš se bira na period od 4 (četiri) godine, i po isteku mandata može biti još jednom ponovo izabran u istoj školi. Mandat iz prethodne alineje se računa od dana stupanja na dužnost.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kotor Varoš može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Statutom škole i to:

Opšti uslovi:

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad – da je stariji od 18 godina.

– da je državljanin BiH – RS.

Posebni uslovi:

– da ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva u prosvjeti, nakon sticanja više ili visoke stručne spreme,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i

– da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– Preporuka ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

– Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

– Diplomu o završenoj stručnoj spremi,

– Potvrda kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva u prosvjeti,

– Uvjerenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

– Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca),

– Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom. Dostavljena dokumentacija po ovom konkursu neće biti vraćena kandidatima.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Sveti Sava” Kotor Varoš, Svetosavska 2, 78 220 Kotor Varoš, sa naznakom “ŠKOLSKOM ODBORU – PRIJAVA NA KONKURS – ne otvarati” Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola “Sveti Sava” Kotor Varoš u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…