Raspisan konkurs za prijem pripravnika u opštinu Kotor Varoš

Autor: Slaven Šubara / Datum: 31.03.2017. 10:22

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan raspisao je javni konkurs za prijem dva pripravnika u opštinsku upravu. Oba pripravnika moraju imati visoku stručnu spremu i predviđeno je da jedan treba da bude diplomirani pravnik, a drugi diplomirani inženjer geodezije.

Na osnovu članova 97. i 99. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), člana 46. Statuta opštine Kotor Varoš (“Službeni glasnik opštine Kotor Varoš”, broj: 3/14, 4/16 i 7/16) i tačke 2. Odluke o realizaciji projekta podrške sticanju radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u opštini Kotor Varoš za 2017. godinu (“Službeni glasnik opštine Kotor Varoš “, broj: 5/17), načelnik opštine Kotor Varoš, raspisuje

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kotor Varoš

I – Raspisuje se Javni konkurs (u daljem tekstu: Konkurs) za prijem dva pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kotor Varoš:

Pripravnik sa visokom stručnom spremom – diplomirani pravnik – 1 (jedan) izvršilac;
Pripravnik sa visokom stručnom spremom – diplomirani inženjer geodezije – 1 (jedan) izvršilac;

Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme, kao i lice koje je provelo na radu vrijeme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u tom stepenu stručne spreme ili zvanja.

II – Opis poslova

Pripravnik će obavljati poslove na određeno vrijeme s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i polaganje stručnog ispita.

III – Trajanje ugovora

Ugovor o obavljanju pripravničkog staža zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju do jedne godine.

IV – Opšti uslovi

1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2) da je stariji od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi

V – Posebni uslovi:

– Za pripravnika sa visokom stručnom spremom – diplomirani pravnik – da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent

– Za pripravnika sa visokom stručnom spremom – diplomirani inženjer geodezije – da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani inženjer geodezije ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani inženjer geodezije i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

Da nema ostvaren radni staž više od jedne godine u traženom stepenu obrazovanja nakon stečene visoke stručne spreme.

VI – Nespojivost i sukob interesa

Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima.

VII – Potrebna dokumenta

Prilikom podnošenja prijave na konkurs kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
Izvod iz matične knjige rođenih,
Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
Ovjerene izjave o ispunjavanju opštih uslova iz tačke 4. podtačke 5) i 6),
Original ili ovjerenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi
Potvrda Zavoda za zapošljavanje da nema ostvaren staž više od jedne godine nakon stečene VSS, u traženom stepenu obrazovanja (ili potvrda da se vodi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje).

Po ovom konkursu mogu se prihvatiti i prijave kandidata koji imaju završen drugi ciklus studija, pod uslovom da imaju završen prvi ciklus studija fakulteta iz tačke 5. konkursa.

Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije da dostavi uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat ne dostavi traženo uvjerenje u propisanom roku, Komisija će pozvati sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca i ratnog vojnog invalida, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (“Sl. glasnik Republike Srpske” br. 134/11, 09/12 i 40/12).

Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova.

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće pozvani na intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

VIII – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Kontakt osoba: Asja Stoičkov, samostalni stručni saradnik za ljudske resurse i personalne poslove, telefon: 051/784-230 lokal 106.

Prijave se mogu podnositi lično u šalter sali opštine Kotor Varoš ili putem pošte, na adresu opština Kotor Varoš, Cara Dušana bb, sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kotor Varoš”.

Broj: 03/1-123-1/17/17

Datum: 29.3.2017. godine

Načelnik opštine

Zdenko Sakan s.r.

Autor teksta: Slaven Šubara

Slaven Šubara

Iza mene je deset godina iskustva i rada u najboljim elektronskim medijima u regionu. Koristim najsavrmenije tehnike i mogućnosti koje danas pružaju internet i socijalne mreže. Dokaz za to je i portal ispred Vas koji koristi sopstveni CMS prilagođen potrebama KVoruma. Moja parola je rad, red, disciplina, srce, ruke, lopata. Samo znanjem i stalnim radom na sebi možemo ići naprijed. I sve najbolje stvari u životu tek treba da se dese, ni manje ni više već spontano…